Log in to access the contact e-mails below.

Data providers

Organization

Scientific contact

Technical contact

BoM (ammc)

 • Claire Spillman
 • Claire Spillman
 • Shuhua Li
 • Hailin Yan
 • Yi Xiao

CMA (babj)

 • Tongwen Wu
 • Hu Xing
 • Xiaowei Jiang
 • Junchen Yao
 • mailing list
CNR-ISAC (isac)
 • Daniele Mastrangelo
 • Daniele Mastrangelo

CNRM (lfpw)

 • Constantin Ardilouze
 • Damien Specq
 • Constantin Ardilouze
 • Laurent Dorel

CPTEC (sbsj)

 • Caio Coelho
 • Caio Coelho

ECCC (cwao)

 • Hai Lin
 • Hai Lin

ECMWF (ecmf)

 • Frederic Vitart
 • Richard Mladek

HMCR (rums)

 • Mikhail Tolstykh
 • Radomir Zaripov
IAP-CAS
 • Qing Bao
 • Xiaowei Jiang
 • Hu Xing
 • Kangjun Chen
JMA (rjtd)
 • Yuhei Takaya
 • Yutaro Kubo

KMA (rksl)

 • Beomcheol Shin
 • Hee-Sook Ji
 • Hyeri Kim
 • Yeon-Hee Park
NCEP (kwbc)
 • Arun Kumar
 • Mingyue Chen
UKMO (egrr)
 • Amie Kettleborough
 • mailing list

S2S panel

OrganizationContact

BoM

 • Claire Spillman
 • Shuhua Li

CMA

 • Wang Jie
 • Liu Xiangwen

CNR-ISAC

 • Daniele Mastrangelo

CNRM

 • Constantin Ardilouze
 • Laurent Dorel

CPTEC

 • Caio Coelho

ECCC

 • Juan Sebastian Fontecilla

ECMWF

 • Manuel Fuentes (chair)
 • Frederic Vitart
 • Richard Mladek

HMCR

 • Mikhail Tolstykh
 • Radomir Zaripov
IAP-CAS
 • Qing Bao
 • Kangjun Chen
IRI (S2S library)
 • Andrew Robertson
 • Jing Yuan

JMA

 • Yutaro Kubo

KMA

 • Yu-Kyung Hyun
 • Heesook Ji

NCEP

 • Arun Kumar
 • Mingyue Chen

UKMO

 • Jamie Kettleborough